Zasady rekrutacji – Internat

Zasady Rekrutacji przyjęcia do Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019r. poz.1737).
  3. Regulaminu Internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie oraz Zasad Rekrutacji do Internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2023/2024.

 

I. Zasady przyjęcia do Internatu

1. W pierwszej kolejności do Internatu przyjmowani są uczniowie, którzy byli mieszkańcami w Internacie w poprzednim roku szkolnym i odpowiadają kryteriom - §15 i §17 Regulaminu Internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie.

2. Następnie do Internatu przyjmowani są uczniowie klas pierwszych, którzy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie wskazali jako szkołę pierwszego wyboru.

3. Podanie o przyjęcie do Internatu lub deklaracja kontynuacji zamieszkania w Internacie
 składane są przez rodzica/prawnego opiekuna.

4. Kandydat ubiegający się o miejsce składa podanie o przyjęcie do Internatu w pokoju
 wychowawców Internatu lub w sekretariacie szkoły z zachowaniem terminu określonego
 w harmonogramie rekrutacji.

5. Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu po raz pierwszy:

l. p. Kryterium Liczba punków
1. Zamieszkanie przez kandydata - odległości od szkoły:
a/ od 0 km do 30 km
b/ od 31 km do 50 km
c/ od 51 km do 100 km
c/ powyżej 100 km
 
a/ 1
b/ 2
c/ 3
d/ 4
2. Korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata
2
3. Średnia ocen na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
a/ do 3,0
b/ od 3,1 do 4,0
c/ od 4,1 do 4,74
d/ z wyróżnieniem

 
a/ 1
b/ 2
c/ 3
d/ 4
4. Zachowanie na świadectwie:
a/ wzorowe
b/ bardzo dobre
c/ dobre
d/ poprawne
 
a/ 4
b/ 3
c/ 2
d/ 1
5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
a/ do 50%
b/ od 51% do 75%
c/ od 76% do 100%
 
a/ 1
b/ 2
c/ 3
6. Uczeń który posiada zachowanie naganne lub nieodpowiednie na świadectwie szkolnym może nie być przyjęty do internatu lub zostać przyjęty warunkowo na kontrakcie.
-----

Po wyczerpaniu kryteriów lub w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do Internatu decyduje kolejność zgłoszeń.


II. Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2023/2024

l. p.
Rodzaj czynności
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu w ZSTiO Iłowie-Osadzie.
od 22 maja 2023r. (poniedziałek) do
21 czerwca 2023r. do godziny 15.00 (środa)
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do internatu.
do 13 lipca 2023r. (czwartek)
3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na pobyt w internacie.
14 lipca 2023r.(piątek)
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do internatu.
21 lipca 2023r.
do godz. 12.00 (piątek)

III. Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.