Technik Programista

KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY!!!!!

Tworzy programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu. Obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT z uwagi na dynamikę zarówno ewolucji myśli informatycznej jak i tempa rozwoju gospodarki. Programowanie to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i wykonywania wielu innowacyjnych, kreatywnych przedsięwzięć. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem, projektowaniem UI, tworzeniem aplikacji mobilnych oraz modelowaniem i drukiem 3D.

ILE NAPRAWDĘ ZARABIAJĄ PROGRAMIŚCI?

W zależności od specjalizacji, programistów można podzielić na:

 • - programistów aplikacji, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących
  określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • - programistów systemowych, którzy rozwijają aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu
  komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
 • - programistów specjalizujących się w tworzeniu aplikacji działających w środowisku WWW, np.
  gry internetowe,
 • - programistów aplikacji mobilnych, którzy tworzą np. oprogramowanie używane w telefonach
  komórkowych.

W czasie trwania nauki uczniowie nauczą się:

 • podstaw informatyki
 • projektowania stron internetowych (HTML wraz z CSS)
 • podstaw projektowania grafiki komputerowej
 • projektowania i administrowania bazami danych  (język SQL)
 • programowania aplikacji internetowych  (język JavaScript i PHP)
 • projektowania oprogramowania
 • programowania obiektowego
 • tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika programisty?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • Projektowanie oprogramowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04.Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika programisty.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenieiadministrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

W ramach Lokalnej Akademii CISCO nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie
umiejętności zawodowe.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika programisty?

 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową,
 • dobra sprawność manualna,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • dobra koncentracja uwagi,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • podatność na innowacje.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika programisty?

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, instalowaniem, uruchamianiem serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych, administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem, biurach projektowych CAD/3D, agencjach reklamowych.

Serdecznie zapraszamy!