Technik Leśnik

KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY!!!!!

Jeżeli jesteś miłośnikiem przyrody, interesuje Cię technika, to ten kierunek jest dla Ciebie!
W czasie trwania nauki nauczysz się m.in. rozpoznawać przedstawicieli fauny i flory leśnej, dowiesz się jak rośnie las. Zapoznasz się także z zasadami mechanizacji prac leśnych oraz działaniem różnego rodzaju maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych w Polsce, która prowadzi kształcenie w tym zawodzie.

Przedmioty zawodowe!

Przygotowanie zawodowe zdobędziesz w ramach kształcenia teoretycznego jak i praktycznego. Służy temu realizacja programu nauczania przedmiotów ogólnozawodowych niezbędnych w zawodzie leśnika  – botanika leśna, gospodarka łowiecka, użytkowanie lasu, urządzanie lasu, hodowla lasu, ochrona lasu, maszynoznawstwo leśne,

Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Praktyka zawodowa uczniów technikum leśnego realizowana jest w klasie drugiej i trzeciej. Jej celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo – leśnych.

Zarówno praktyczne jak i teoretyczne przedmioty zawodowe pomogą Ci zdać egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym.

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika leśnika po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych wyodrębnionych dla tego zawodu.

Technik leśnik posiada umiejętności:

  • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,
  • sporządzania szacunków brakarskich,
  • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi,
  • prowadzenia zakładu usług leśnych.
  • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,

Dzięki dodatkowym zajęciom możesz zdobyć dodatkowe uprawnienia – szkolenie z zakresu geoportali i obsługi MLas oraz QGis oraz uzyskać niezbędną wiedzę do zdania kursu na myśliwego i pilarza.

Praca!
Jako technik leśnik możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
  • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
  • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
  • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
  • placówkach związanych z ochroną środowiska,
  • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • placówkach naukowo-badawczych,
  • administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa)
  • a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach.

Dodatkowo zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe skutkuje otrzymaniem Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – EUROPASS.

Po zakończeniu nauki istnieje możliwość ubiegania się o roczny płatny staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Studia wyższe!
Jeśli po ukończeniu szkoły chcesz kontynuować naukę, możesz podjąć studia wyższe na następujących kierunkach:

  • gospodarka leśna
  • ochrona zasobów leśnych
  • biologia
  • geografia
  • ogrodnictwo
  • inżynieria środowiska
  • ochrona środowiska
  • geodezja i kartografia
  • architektura krajobrazu
  • zootechnika
  • bioinżynieria
  • agroekologia i ochrona roślin
  • gospodarka przestrzenne
  • inne, niekoniecznie pokrewne

 Atuty!

  • Profesjonalna kadra pedagogiczna.
  • Pomoc pedagogiczna w adaptacji oraz rozwiązywaniu problemów.
  • Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna powodująca, że nauka jest ciekawa i przyjemna.
  • Nowoczesne pracownie komputerowe oraz językowe.
  • Biblioteka udostępniająca uczniom bogaty księgozbiór. Wśród zbiorów, obok literatury pięknej, znajduje się wiele pozycji z zakresu literatury zawodowej.
  • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe pozwalają naszym uczniom czerpać wiedzę i doświadczenie od pracowników Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Odbywanie praktyk pod okiem doświadczonych leśników, udział uczniów w licznych wycieczkach przyrodniczych, umożliwiają zgłębianie tajników zawodu.
  • Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz środowiska
  • Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, co przekłada się na liczne sukcesy uczniów.