Branżowa Szkoła I stopnia

KLASA WIELOBRANŻ0WA

KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY!!!!!

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształciła się w 3-letnia Branżowa Szkołę I Stopnia. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Łomży powiatu łomżyńskiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu

UCZEŃ OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE

PRZEBIEG NAUKI

- nauka trwa 3 lata

- w klasie I i II - 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w klasie III - 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kur przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego

Serdecznie zapraszamy !!!