Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2024/2025

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w ZSTiO Iłowie-Osadzie.

od 20 maja 2024r.
(poniedziałek)

do 19 czerwca 2024r.
– do godziny 15.00
(środa)

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej (art. 130 i art. 143 u.p.o.)

od 20 maja 2024r.
(poniedziałek)

do 19 czerwca 2024r.
– do godziny 15.00
(środa)

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 u.p.o.)

I termin:
od 31 maja 2024 r.
(piątek)
do 11 czerwca 2024 r.
(wtorek)

II termin:
do 14 czerwca 2024 r.
(piątek)

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 134 ust. 2 pkt 1-4 u.p.o.)

do 8 lipca 2024 r.
do godziny 12.00
(poniedziałek)

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o)

do 9 lipca 2024 r.
(wtorek)

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 u.p.o.)

10 lipca 2024 r.
(środa)

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (np. art. 134 ust. 1 pkt 2 u.p.o.1 oraz r.w.b.l.)

do 11 lipca 2024 r.
(czwartek)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 i 2 u.p.o.)

od 21 czerwca 2024 r.
(piątek)
do 15 lipca 2024 r.
do godziny 15.00
(poniedziałek)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 u.p.o.)

6 lipca 2024 r.
do godziny 10.00
(wtorek)

 

Rekrutacja – szczegóły