Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego

w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2024/2025

Ustalone na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 3. Statutu Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego – rozdział „Zasady rekrutacji i wewnątrzszkolnego oceniania uczniów”.
 4. Zarządzenie Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich z oddziałami dwujęzycznymi, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych policealnych.

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują:

 1. Punktacja ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– języka polskiego, matematyki, biologii i języka obcego – do Technikum – technik  leśnik,

– języka polskiego, matematyki, informatyki i języka obcego – do Technikum – technik informatyk/programista,

języka polskiego, matematyki, informatyka lub geografia i języka obcego – do Technikum – technik mechanik,

– języka polskiego, matematyki, geografii lub biologii, historii lub wiedzy o społeczeństwie i języka obcego – do Liceum Ogólnokształcącego,

– języka polskiego, matematyki, techniki i języka obcego – do Branżowej Szkoły I Stopnia klasa wielozawodowa.

 1. Świadectwo z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    – 5 punktów,

  – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

  – tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

  – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

 2. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  – międzynarodowym – 4 punkty,- krajowym – 3 punkty,- wojewódzkim – 2 punkty,

  – powiatowym – 1 punkt.

 3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  – międzynarodowym – 4 punkty,- krajowym – 3 punkty,- wojewódzkim – 2 punkty,

  – powiatowym – 1 punkt.

 4. Aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty
 5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
  –  Język polski max 100% x 0,35 = 35 pkt.- Matematyka max 100% x 0,35 = 35 pkt.- Język oby nowożytny max 100% x 0,3 = 30 pkt.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  Języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.

  Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
  6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
  7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44 zw ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust.1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotó1., o których mowa w art.44 ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
  8. Limit miejsc w oddziale określa się na 26 osób w technikum i 28 osób w liceum ogólnokształcącym.
  9. Uczniowie do szkoły są przyjmowani według kolejności zgodnej z sumą punktów do   wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 7. W przypadku przystąpienia do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) przeprowadzone zostaną testy sprawnościowe.
 • Odwołanie od działania szkolnej komisji rekrutacyjnej rodzice kandydatów mogą  składać  do dyrektora szkoły (w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji), a w przypadku podejmowania decyzji przez dyrektora szkoły do organu sprawującego  nadzór pedagogiczny – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 • Terminarz rekrutacji:
 1. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:
  20 maja 2024 r. (poniedziałek)19 czerwca 2024 r. do godziny 15.00 (środa)
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  do 8 lipca 2024 r. do godziny 12.00 (poniedziałek)
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  10 lipca 2024 r. (środa)
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do 14 czerwca 2024 r. (piątek)
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  21 czerwiec 2024 r. (piątek) – 15 lipca 2024 r. do godziny 15.00 (poniedziałek)
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły:
  16 lipca 2024 r. do godziny 10.00 (wtorek)
 1. Dyrektorzy szkół przesyłają do Kuratorium Oświaty w Olsztynie informację o liczbie wolnych miejsc w szkole
 2. Informacja, o której mowa w ust.2, umieszczona zostanie na stronie ko.olsztyn.pl
 3. Na wolne miejsca wymienione w ust.2, po wyczerpaniu się procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym, przeprowadza się postępowanie uzupełniające
 4. Na bieżąco na stronie zstio-ilowo.edu.pl zakładka REKRUTACJA podawane będą informacje o wolnych miejscach do poszczególnych typów szkół.