Zasady rekrutacji – Internat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2024

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie

z dnia 12.02.2024r.

 

 

 

Zasady Rekrutacji przyjęcia do Internatu                                                                          przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2024/2025

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1082                         z późn.zm.).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek, i centrów (Dz.U.2019r. poz.1737).
  3. Zarządzenia Nr 3 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego                               i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  4. Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie oraz Zasad Rekrutacji do Internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2024/2025

 

I. Zasady przyjęcia do Internatu

1. W pierwszej kolejności do Internatu przyjmowani są uczniowie, którzy byli mieszkańcami w Internacie w poprzednim roku szkolnym i odpowiadają kryteriom - §15 i §17 Rozdział II Regulaminu Internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie.

2. Następnie do Internatu przyjmowani są uczniowie klas pierwszych, którzy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie wskazali jako szkołę pierwszego wyboru.

3. Podanie o przyjęcie do Internatu lub deklaracja kontynuacji zamieszkania w Internacie
 składane są przez rodzica/prawnego opiekuna.

4. Kandydat ubiegający się o miejsce składa podanie o przyjęcie do Internatu w pokoju
 wychowawców Internatu lub w sekretariacie szkoły z zachowaniem terminu określonego
 w harmonogramie rekrutacji.

5. Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu po raz pierwszy:

 

Tabela nr 1

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie przez kandydata - odległości od szkoły:

a/ od 0 km do 30 km

b/ od 31 km do 50 km

c/ od 51 km do 100 km

c/ powyżej 100 km 

 

a/ 1

b/ 2

c/ 3

d/ 4

2.

Korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata

2

3.

Średnia ocen na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

a/ do 3,0

b/ od 3,1 do 4,0

c/ od 4,1 do 4,74

d/ z wyróżnieniem 

 

a/ 1

b/ 2

c/ 3

d/ 4

4.

Zachowanie na świadectwie:

a/ wzorowe

b/ bardzo dobre

c/ dobre

d/ poprawne

 

a/ 4

b/  3

c/ 2

d/ 1

5.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

a/ do 50%

b/ od 51% do 75%

c/ od 76% do 100%

 

a/ 1

b/ 2

c/ 3

6.

Uczeń który posiada zachowanie naganne lub nieodpowiednie na świadectwie szkolnym może nie być przyjęty do internatu lub zostać przyjęty warunkowo na kontrakcie.

 

-----

 

Po wyczerpaniu kryteriów lub w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do Internatu decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Terminarz rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do Internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie na rok szkolny 2024/2025

 

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu                               w ZSTiO Iłowie-Osadzie.

od 20 maja 2024r. (poniedziałek)  do 19 czerwca 2024r.                             do godziny 15.00 (środa)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie                       do internatu.

do  9 lipca 2024r. (wtorek)

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                         i kandydatów niezakwalifikowanych                 na pobyt w internacie.

10 lipca 2024r.(środa)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów                    przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                      do internatu.

16 lipca 2024r.                                    do godz. 10.00 (wtorek)

 

III. Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
 z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może
 wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.