Wytyczne dla maturzystów

WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW, UCZNIÓW KLAS III ORAZ ABSOLWENTÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

IM. KS. EDMUNDA DOMAŃSKIEGO W IŁOWIE – OSADZIE

PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMNIU MATURALNEGO I  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2020 ROKU:

 

Sekcja 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:  

 1. Na egzamin może przyjść wyłączenie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, którzy zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę  z wodą.

 

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego:

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 4. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 5. wychodzi do toalety,
 6. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie),
 7. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli jest zapewniona odpowiednia przestrzeń.
 10. Zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu  w danej sali).
 11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi odraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż                          do  29 maja 2020 roku.

 1. W przypadku egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw miedzy poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

 1. Przy wejściu do szkoły (hali sportowej) zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, każdy zdający obligatoryjnie musi z niego skorzystać.
 2. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zostanie ustawiony dozownik z płynem dezynfekującym, z którego zdający obligatoryjnie będą musieli korzystać przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/ urządzenia/ .

 

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

                                    Zdający mają obowiązek:

 1. Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 3. Niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie .
 5. Unikać tworzenia się grup zdających przed szkoła przed salą egzaminacyjna przed rozpoczęciem egzaminu lub po jego zakończeniu.
 6. Uczniowie będą wpuszczani na salę egzaminacyjną oddziałami: od godz. 00 – klasa IV c, godz. 8.30 – klasa IV e (dotyczy egzaminu maturalnego).
 7. Zdający wrażeniami po egzaminie mogą podzielić się z sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Mają obowiązek unikać spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły.
 8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując  się  w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjna (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.